Τo Covid19Greece είναι ένα έργο που προωθεί η ActionAid Ελλάς, δημιουργήθηκε από μια ομάδα εθελοντών και υποστηρίχθηκε από το προσωπικό και τους εθελοντές της ActionAid Ελλάς. Το Covid19Greece δεν αποτελεί ενημερωτικό έντυπο δημοσιογραφικού χαρακτήρα ούτε εκδοτικό προϊόν, δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα και επικαιροποιείται από τις επιλογές που γίνονται στη βάση της διακριτικής ευχέρειας του προσωπικού [της ActionAid Eλλάς], με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης της έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 στην Ελλάδα το 2020.

Όροι

Η ActionAid Ελλάς αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, και καθώς -μεταξύ άλλων- το διαδίκτυο αποτελεί ένα δυνητικά επικίνδυνο μέσο για την κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται αυστηρά για τον σεβασμό των κανόνων συμπεριφοράς -σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής “GDPR”) - που εγγυάται την ασφαλή, ελεγχόμενη και σύμφωνη με τους κανόνες εμπιστευτικότητας περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός από τα υλικά που αποστέλλονται από τους χρήστες, τα περιεχόμενα του κώδικα του ιστοτόπου, τα γραφικά, τα κείμενα, οι πίνακες, οι εικόνες, τα βίντεο και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες διατίθενται σε οποιαδήποτε μορφή προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος ενσωματώνει και Οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (91/250/ΕΟΚ)). Με εξαίρεση την περίπτωση δήλωσης του αντιθέτου, παρέχεται άδεια για την αντιγραφή και διανομή των περιεχομένων που δημοσιεύονται από τo COVID-σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC-BY 3.0, το κείμενο της οποίας διατίθεται σε αυτή τη διεύθυνση.

Χρήση του Ιστότοπου

Κάνοντας χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύονται παρακάτω. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα «Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων και τον σκοπό της επεξεργασίας» διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του εξαμήνου και όχι μεγαλύτερο της διετίας από την ημερομηνία της επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του GDPR. Σε καμία περίπτωση η ActionAid Ελλάς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση στον ιστότοπο, από την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό ή από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. H ActionAid Ελλάς δεν φέρει ευθύνη για τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που παρατίθενται. Ειδικότερα, η ActionAid Ελλάς δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι χρήστες από την πρόσβαση σε ιστότοπους προσβάσιμους μέσω υπερσυνδέσμων. Η δημοσίευση του περιεχομένου και των σχολίων που αποστέλλονται από τους χρήστες θα πραγματοποιείται μόνο για τους πόρους (φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες) που δεν περιέχουν αναγνωρίσιμα υποκείμενα - και συνεπώς δεν απαιτούν ειδικότερη άδεια για τους σκοπούς της χρήσης τους - και σε κάθε περίπτωση πάντοτε υπόκειται στην κρίση του προσωπικού. Αποστέλλοντας περιεχόμενο στο προσωπικό (με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο χρήστης παρέχει στην ActionAid Ελλάς την ελεύθερη, αμετάκλητη και καθολική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημοσίευσης, σχολιασμού, μετάφρασης, διανομής, εκτέλεσης, και παρουσίασης ενός τέτοιου περιεχομένου μεμονωμένα ή ως μέρους άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, κανάλι επικοινωνίας, τεχνολογία, που είναι γνωστή επί του παρόντος ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον - συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να παραχωρήσει περαιτέρω τα δικαιώματα αυτά σε οποιονδήποτε. Ο χρήστης, αποστέλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο προσωπικό, εγγυάται επίσης ότι το περιεχόμενο που αποστέλλεται ανήκει σε αυτόν και δεν βλάπτει τα δικαιώματα τρίτων. Το προσωπικό της πλατφόρμας Covid19Greece αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δημοσιεύει προσβλητικό περιεχόμενο και σχόλια, σχόλια που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή περιέχουν διαφημιστικά μηνύματα. Το προσωπικό αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να καταργεί το συντομότερο δυνατό οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνεται παράνομο κατά την κρίση του, κατόπιν ειδοποίησης των χρηστών ή, εφόσον κριθεί ως παράνομο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η ActionAid Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ιστοτόπου, καθώς και του παρόντος νομικού υπομνήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων και τον σκοπό της επεξεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να απαντήσουμε σε αιτήματα που γίνονται ρητά από τον χρήστη τηρώντας τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας και της προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες ή που αποκτήθηκαν μέσω της χρήσης του ιστοτόπου Covid19Greece θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς του έργου και ειδικότερα για:

 • σκοπούς αυστηρά συνδεδεμένους και/ή απαραίτητους για τη χρήση του διαθέσιμου στην ιστοσελίδα https://gr.covid19people.help/ περιεχομένου, καθώς και για την εκπλήρωση των αιτημάτων που γίνονται κατά καιρούς από τους χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (όπως αιτήσεις για δημοσίευση εικόνων και κειμένων)·
 • σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο, μπορούν να αποκτηθούν αυτόματα χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση και εξατομίκευση της χρήσης του ιστοτόπου από τους χρήστες και για την εγγύηση της ασφάλειας της υπηρεσίας. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator), το υλικό που έχει ζητηθεί, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής των χρηστών. Τα ελεύθερα [από τους περιορισμούς πρόσβασης] δεδομένα φιλοξενούνται από το GitHub, των οποίων οι διακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ. Το GitHub είναι συμβατό με τον GDPR και εφαρμόζει το Privacy Shield Framework.

Πολιτική Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ο ιστότοπος στέλνει -κατά τη διάρκεια της περιήγησης- στο τερματικό του χρήστη, όπου αποθηκεύονται, για να μεταφερθεί εκ νέου στον ίδιο ιστότοπο κατά την επόμενη επίσκεψη. Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί, αν χρειαστεί, να δώσετε συνειδητή συγκατάθεση για την εγκατάσταση των ακόλουθων Cookies στη συσκευή:

 • *Τεχνικά Cookies περιόδου λειτουργίας: χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και δεν συμβάλλουν στη συλλογή δεδομένων για την ταυτοποίηση του χρήστη. Για την εγκατάστασή τους, δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί η συναίνεση του χρήστη, αλλά ο τελευταίος μπορεί να αποφασίσει να τα απενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτυχία της εγκατάστασης τεχνικών Cookies θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή επιβραδύνσεις στην πλοήγηση. Τα Cookies αποθηκεύονται μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου περιήγησης και διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης.
 • *Τεχνικά Cookies: χρησιμοποιούνται για την καταγραφή οποιασδήποτε συναίνεσης που δίνεται στην εγκατάσταση αναλυτικών στοιχείων ή Cookies τρίτου μέρους. *- Cookies τρίτων κατασκευαστών: χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, σε συνολική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Για τον σκοπό αυτό, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, η οποία παρέχεται δωρεάν από την Google Inc., που σας επιτρέπει να μετρήσετε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Η πολιτική Cookies της υπηρεσίας, καθώς και όλα τα Cookies που χρησιμοποιούνται από το Google Analytics, μπορούν να αναζητηθούν σε αυτόν τον σύνδεσμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα συλλέγονται για τον αποκλειστικό σκοπό της επεξεργασίας ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του και όχι στην αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων για τη λειτουργία υπηρεσιών στον χρήστη στη βάση των προτιμήσεων περιήγησης κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στον ιστότοπο. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τα Cookies, ακόμη και μετά τη συγκατάθεσή του, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τους σχετικούς προμηθευτές στους παρακάτω συνδέσμους: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν ότι η απενεργοποίηση των Cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του ιστoτόπου.

Μέθοδοι επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από την ActionAid Ελλάς- Λεωφόρος Μεσογείων 204, 15561, Χολαργός, Αττική- «υπεύθυνος επεξεργασίας» (άρθρο 4, παράγραφος 7, GDPR: («υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους). Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και συνεργάτες της ActionAid Ελλάς για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πάροχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία, ακολουθώντας τις εντολές και τις οδηγίες του. Σε περίπτωση που οι χρήστες καταχωρήσουν αίτημα για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες, τα δεδομένα που παρέχονται θα υποβληθούν, επίσης σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα θα υποβληθούν, επίσης, σε επεξεργασία με τη βοήθεια εργαλείων πληροφορικής και θα αποθηκευτούν στα αρχεία των υπευθύνων επεξεργασίας της ActionAid Ελλάς που εδρεύουν στον Χολαργό Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 204.

Δικαιώματα των χρηστών σχετικά με τα δεδομένα που τους αφορούν

Τα περιγραφόμενα στα άρθρα 15-22 του GDPR δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της ActionAid Ελλάς κο Χάρη Θανάσουλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.hellas@actionaid.org και στο τηλέφωνο: 212 000 6300

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσο τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα και, ως εκ τούτου, έχει δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικές με:

 1. τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 2. τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 4. εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 5. την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 7. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
 8. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. εάν το άτομο έχει συσχετίσει ένα προφίλ συνηθειών δωρεάς σχετικά με το ποσό, τη συχνότητα ή τη διεξαγωγή κάποιας εκστρατείας).

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ActionAid Ελλάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η ActionAid Ελλάς υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 1. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 2. το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία (π.χ. νόμιμο συμφέρον, κανονιστικές ή συμβατικές υποχρεώσεις)
 3. το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία (π.χ. για λόγους εμπορίας και διαμόρφωσης προφίλ) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία
 4. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 5. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (στην προκειμένη περίπτωση της ελληνικής έννομης τάξης για την ActionAid Ελλάς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από την ActionAid Ελλάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 1. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην ActionAid Ελλάς να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους (π.χ. δεν θα διεξαχθεί επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ αλλά μόνο για διαχειριστικούς και διοικητικούς σκοπούς).
 3. η ActionAid Ελλάς δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της ActionAid Ελλάς υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά στη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 του GDPR)

Η ActionAid Ελλάς ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η ActionAid Ελλάς ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην ActionAid Ελλάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την ActionAid Ελλάς στην οποία παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

 1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση ή σε προσυμβατικά μέτρα που ζητούνται από το ίδιο πρόσωπο
 2. η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία των δεδομένων του ακόμα ακόμα κι αν αυτό αντιτίθεται στο νόμιμο συμφέρον της ActionAid Ελλάς ή τρίτων. Αν τα προσωπικά δεδομένα, επεξεργάζονται για σκοπούς μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή την επεξεργασία τους για τέτοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με σκοπούς μάρκετινγκ.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 του GDPR)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με το προφίλ στο οποίο υποβάλλεται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί εάν η απόφαση:

 1. είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
 2. επιτρέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή
 3. βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του και να αμφισβητήσει την απόφαση της ActionAid Ελλάς. Η Πολιτική Απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται σε ενημερώσεις. Συνεπώς, οι χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά το περιεχόμενό τους. Συγκεντρώνουμε, επαληθεύουμε και διαδίδουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιδημία και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα το 2020: ειδήσεις, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, παραδόσεις κατ’ οίκον για αγορές, ψυχολογική στήριξη και πολλά άλλα. Το έργο είναι μη κερδοσκοπικό, και τελεί υπό τη διαχείριση εθελοντών της Κοινωνίας των Πολιτών. Το περιεχόμενο κυκλοφόρησε υπό την άδεια CC-BY 4.0. Open Data